"Çözüm Ortağınız"  

  

 

responsive menu by Css3Menu.com

  MARKA - PATENT 'te  
"Çözüm Ortağınız"

 

       

          MARKA - PATENT DANIŞMANLIĞI

            KALİTE VE DANIŞMANLIK

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AR-GE DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI 

Programın Kodu  :       1007

İlgili TÜBİTAK Birimi :    Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG)
Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG)

Uzay Araştırma Grubu (UZAG) 

Tanımlar :

Araştırma Geliştirme Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları ile TÜBİTAK ve diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları belirlenmiş; yeni bilgi ve teknoloji üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları, ülkemizin uluslar arası pazarlardaki rekabet  gücünün artırılması  amacı ile ileri teknoloji uygulamasına yönelik yapılacak çalışmaları ve bu çalışma sonuçlarının; faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ve/veya mevcutlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları.

Müşteri: Ar-Ge' ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(ları) TÜBİTAK' ın onayına sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amacını, kapsamını, süresini, bütçesini, şartlarını ve beklenen sonuçlarını tanımlayan, proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje destekleme sözleşmesini, proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ile müştereken imzalayan, TÜBİTAK' a destek başvurusunda bulunan, proje destek başvurusunun kabul edilmesi ve sözleşme imzalanması durumunda projenin izlenmesi, denetlenmesi ve Başkanlık' la eşgüdümünün sağlanmasından sorumlu olan kamu kurumu/kuruluşu.

Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Müşteri ve TÜBİTAK ile birlikte proje destekleme sözleşmesini imzalayan, projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimi, üniversite, TÜBİTAK birimi ve/veya sanayi kuruluşu.

İş Paketi: Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar)ın proje kapsamında yapacakları münferit faaliyetler.

Proje Yürütücüsü/Yürütücüleri (PY): Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar) tarafından sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen ve proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişiyi veya kişiler.

Proje Yürütme Grubu (PYG): Projenin birden çok Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda, tüm Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar)ın temsil edildiği, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun şekilde yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların hazırlanmasından, verilmesinden ve sunulmasından, harcamaların projenin gereklerine uygunluğunun sağlanmasından sorumlu olan grup.

Proje Yöneticisi: Projenin birden çok Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda PYG tarafından seçilen, PYG adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan ve PYG' yi temsilen yazışmaları yapan kişi.

Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye' de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişiler.

Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki kişiler.
Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan personel.

Proje Personeli: Proje yürütücüsü ile araştırmacı, yardımcı personel ve yerine göre danışmanlardan oluşan proje çalışanı.

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP): Müşteri tarafından proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanım programını gösteren ve sözleşme eki niteliğinde uygulama taahhüdü. 

Protokol: TÜBİTAK' a destek önerisinde bulunulmadan önce Müşteri ve Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar) arasında imzalanmış olan ve gerek projenin konusunun, şartlarının, tarafların projedeki hak ve sorumluluklarının, gerekse de TÜBİTAK' a karşı kendi aralarındaki sorumluluk paylaşımının belirlendiği ve Müşterinin proje çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği, proje destekleme sözleşmesinin eki niteliğindeki yazılı anlaşma ve ekleri.

Proje Destekleme Sözleşmesi:Kamu kurumları araştırma ve geliştirme projelerini destekleme programına göre yürütülecek projelere ilişkin proje destekleme sözleşmesi.

Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümler.
Fasıl: TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle ayrı ayrı gösterildiği bölümler.

TÜBİTAK: Projeye destek veren ve projeyi bilimsel, mali ve idari yönlerden izleyerek değerlendiren kurum olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.

Yönetmelik: TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Projeleri ile TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik.

Sanayi Kuruluşu: Sanayi sicil belgesi kuruluşlar, yazılım geliştirmeye yönelik üretken alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye' de yerleşik bütün kuruluşlar. 

Programın Amacı : 

TÜBİTAK, "Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak" olarak tanımladığı misyonu çerçevesinde, Kamu Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ile çözümlenecek sorunlarını ele alan projeleri desteklemek amacıyla 10 Mart 2005 tarihli Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile yeni bir program başlatmıştır. Programın temel amacı, kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

Proje destekleme başvuruları müşteri olacak olan ve Tüzel Kişiliğe sahip Kamu Kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kurumlar aşağıdaki gibidir:

Bakanlıklar ile Bağlı Kurum/Kuruluşlar

Müstakil Müsteşarlıklar

Müstakil Genel Müdürlükler

Başkanlıklar

Belediyeler

Bu kurumlar ihtiyaçlarına yönelik projeler için, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve Ar-Ge birimi olan ticari firmalar gibi kurum/kuruluşları Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş olarak belirleyerek destek başvurusunda bulunabilirler.

Ne Zaman Başvurulabilir?

1007 Programı kapsamında, 2008 yılında iki ayrı dönemde proje önerisi kabul edilecektir. Son başvuru tarihleri;  1. dönem için 29 Şubat 2008, 2. dönem için 29 Ağustos 2008 olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerden sonra sunulacak proje önerileri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?

Ek'teki "TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Proje Önerisi ve Başvuru Formu" nda istenilen tüm bilgi ve belgeler  açık ve anlaşılır şekilde, hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın ve eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra bir adet basılı kopya (imzalı ve her sayfasının sağ alt köşesi müşteri kurum ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşların yetkilileri tarafından paraflanmış, ciltsiz ve spiralsiz olması gerekmektedir) ve hazırlanan belgelerin bir adet CD kopyası, Müşteri Kamu Kurumunun Başvuru talebi yazısı ile birlikte ilgili Araştırma Grup Sekreterliğine elden, kargo veya posta yolu ile başvuru yapılabilir. İstenilen bilgi ve belgelerin tamamını içermeyen, formata uygun olmayan başvurular işleme alınmaz. Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında gerek duyulması durumunda TÜBİTAK arzu ettiği bölümlerde bilgilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini ve ek bilgiler verilmesini talep edebilir.

Proje Önerileri değerlendirilirken proje önerileri ile birlikte yollanan CD' lerin içindeki bilgiler kullanılmaktadır. Bundan dolayı CD kopyasının basılı proje önerisi ile aynı olması gerekmektedir. CD kopyası ile basılmış kopyanın aynı olmasını sağlayabilmek için Proje Önerisi verecek kurum/kuruluşların, proje önerilerinin son haline geldiğinden emin olduktan ve başka bir eklemenin olmayacağına kanaat getirdikten sonra CD kopyasını yapmaları ve bu CD' den TÜBİTAK' a yollanacak baskıyı almaları gerekmektedir. Proje önerisinde bulunan proforma fatura ve özgeçmiş gibi belgeler de başvuru formunda belirtilen sırada CD içinde yer almalıdır. CD, MS WORD veya OPEN OFFICE formatında, başvuruda yer alan tüm belgeleri bire bir içerecek şekilde, başvuru formu ve özgeçmişler bir dosya halinde, excel formatında yer alan TÜBİTAK Bütçesi tablosu, proforma faturalar ve destek mektupları ayrı ayrı dosyalarda hazırlanmalıdır.

Destek Miktarı : Desteklenecek projeler için bir üst limit bulunmamaktadır.

Destek Süresi : Proje süresi en fazla 48 ay olabilir

Başvurunun Değerlendirme Süresi : Proje önerilerinin değerlendirme süresi ortalama 3 aydır.

KAYNAK:  www.msb.gov.tr   www.tubitak.gov.tr

 

 

Ana Sayfa

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevzipaşa Cad. Kınalızade Sok. Arzu Apt.No:10 D:4 Yavuzselim-Fatih İstanbul TURKEY
Telefon: +90 212 532 67 40 - Faks: +90 212 631 20 41
www.inoviser.com    inoviser@inoviser.com